• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

Подаци из дневника догађаја су коришћени за следеће дијаграме: