• Immutable Page
  • Info
  • Attachments

Virsraksti un rindkopas

Virsraksti tiek rakstīti atsevišķā rindā un Viki marķējumā ievietoti starp vienu līdz piecām vienādības zīmēm, kas nosaka virsraksta līmeni. Starp virsrakstu un vienādības zīmēm abās pusēs jāatrodas vienai atstarpei. Piemērs:
== Otrā līmeņa virsraksts ==

  • (!) Izplatīta kļūda – lieku atstarpju atstāšana pēc beigu vienādības zīmēm!

Par rindkopu uzskatāmas ar tukšu rindu atdalītas rindas vai citas blokveida struktūras. Tas nozīmē, ka rindas, kas uzreiz seko viena aiz otras, pieder vienai rindkopai.

Iepriekšformatēts teksts (e.g., e-pasta kopija) jāievieto starp trim šādā veida iekavām: {{{ ... }}}:

Pirmā rinda
...
Pēdējā rinda

Lai labāk atdalītu vienu teksta daļu no otras, varat izmantot horizontālas līnijas, kuras iegūst, rakstot 4 līdz 10 domzīmes pēc kārtas.


Detaļām sk. HelpOnHeadlines un LīnijuPalīdzība.